SARS-CoV-2 Pause
SARS-CoV-2 przerwa
SARS-CoV-2 break
20:05:52:07:823